ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประเมินความพึงพอใจ

พันธกิจ

พันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและให้เป็นที่ยอมรับในทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อยกระดับและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

QA RERU

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริมสนับสนุน กำกับติดตามการดำเนินงานของคณะและสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์ที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและให้เป็นที่ยอมรับในทุกระดับ